پایگاه سلامت بهار

این پایگاه در شهر جدید ایوانکی در حال احداث میباشد و درحال حاضر در داخل مرکز ایوانکی دایر و درحال ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش است.

جمعیت تحت پوشش :

این پایگاه بر اساس سامانه سیب 201 نفرمیباشد. لازم به ذکر است این مرکز تعداد قابل توجهی از روستاهای تیم سیار را شامل میشود.