پایگاه سلامت امید

این پایگاه در سال 1394 تاسیس و ساختمان ملکی آن در سال 1396 احداث گردید.

جمعیت تحت پوشش:

این پایگاه بر اساس سامانه سیب 6323 نفر و دارای 2094 خانوار میباشد.لازم بذکر است که این پایگاه براساس دستوالعمل اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی در مناطق شهری با جمعیت بیشتر از بیست هزار نفر و حاشیه شهرها بصورت برون سیاری خدمات را به جمعیت تحت پوشش ارئه میدهد.

آدرس :

گرمسار، انتهای بیسکوران، جنب مسکن مهر