تاریخچه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار

مرکز بهداشت گرمسار در سال 1359 تاسیس شده و دارای مساحت 2862 مترمربع و نوع مالکیت آن دولتی و به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد

وضعیت موجود

شهرستان گرمسار با 64749 نفر جمعیت شهری ، 13089 نفر جمعیت روستایی و جمعیت کل شهرستان 77838 نفر ، دارای یک شبکه بهداشت و درمان میباشد .

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مجموعاً یک مرکز خدمات  جامع سلامت شهری  ، 3 مرکز خدمات  جامع سلامت شهری روستایی ، یک مرکز خدمات  جامع سلامت روستایی ، 4 پایگاه سلامت  غیر ضمیمه ( شهری 3پایگاه و یک پایگاه روستایی ) ، 14 خانه بهداشت و یک مرکز آموزش بهورزی را تحت پوشش دارد که  همه واحد های نامبرده دولتی میباشند.

مرکز جامع خدمات سلامت ایوان کی دارای یک پایگاه ضمیمه ، یک پایگاه غیر ضمیمه شهری ( بهار )   و 3خانه بهداشت به نام های چنداب  ، چشمه نادی و شهرک صنعتی ایوانکی  است . مرکز خدمات جامع ریکان دارای 7 خانه بهداشت به نام های فند ، ریکان ، شه سفید ، چهار قشلاق ، محمد اباد ، کردوان و رشمه می باشد . مرکز خدمات جامع سلامت تدبیر دارای یک پایگاه ضمیمه و 4 خانه بهداشت به نام های کوشک ، حاجی آباد ، لجران و غیاث آباد می باشد . مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 دارای یک پایگاه ضمیمه ، 1 پایگاه سلامت غیر ضمیمه  روستایی کرند می باشد ، مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 2 که دارای یک پایگاه ضمیمه و 2 پایگاه غیر ضمیمه به نامهای قلعه نو و امید میباشد.