مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی شماره 1

این مرکز در سال 1368 احداث و به مرحله بهره برداری رسیده است.

جمعیت تحت پوشش :

براساس سامانه سیب 13358نفر و دارای 4465 خانوار میباشد.

زیرمجموعه :

پایگاه غیر ضمیمه روستایی کرند

آدرس :

گرمسار،خیابان شهید رجایی شمالی،روبروی شبکه بهداشت و درمان گرمسار